Mikä on uusiutuva energia? Uusiutuva energia on energia, joka on peräisin lähteistä jotka uusiutuvat itsestään nopeaan tahtiin ja ovat tällöin kestäviä lähteitä. Nämä ovat siis lähteitä, jotka eivät lopu. Näihin lähteisiin kuuluvat muun muassa tuulivoima, aurinkoenergia, vesivoima, maalämpö ja bioenergia (esimerkiksi puu- ja puupohjaiset polttoaineet.).

Vad är förnybar energi? Förnybar energi är energi som härstammar från källor som förnyar sig själva i snabb takt och kan därmed räknas som hållbara källor. Det är alltså källor som inte kommer ta slut. Till dessa källor räknas vindkraft, solenergi, vattenkraft, jordvärme, bergvärme och biobränslen (exempelvis skogsenergi, trä).

Pakkaamollamme käytämme ainoastaan vihreää sähköä, joka on peräisin vesi- ja tuulivoimasta. Viljelijöistämme usea käyttää myös vesi- ja tuulivoimaa, mutta lämmitykseen he käyttävät esimerkiksi puupohjaisia polttoaineita (puuhaketta). Tällä hetkellä 95% tuotantomäärästämme lämmitetään uusiutuvalla energialla mutta pyrimme siihen, että tulevaisuudessa tämä luku olisi 100%. Energialähteet, joita käytämme kasvihuoneiden lämmitykseen ovat kotimaisia, jotka auttavat säilyttämään työpaikkoja Suomessa.

På vårt packeri används endast grön el som härstammar från vattenkraft och vindkraft. Ett flertal av våra odlare använder också vattenkraft och vindkraft men till uppvärmning används främst skogsenergi (trädflis). I nuläget uppvärms 95% av vår produktionsmängd med förnybara bränslen, men vi strävar till att uppnå 100% i framtiden. Energikällorna som används till uppvärmning av växthus är även inhemska som bidrar till att sysselsätta finländska företag och arbetstagare inom energiproduktionen.

Suuressa osassa kasvihuoneistamme olemme myös alkaneet käyttää LED valoja, jotka ovat tehokkaampia ja käyttävät vähemmän energiaa tuotettuja kiloja kohden. LED valaistuksesta voit lukea enemmän täältä.

I stora dela av våra uppvärmda växthus har vi även börjat använda LED belysningsteknologi, som ger bättre energieffektivitet och minskar energiförbrukningen per producerat kilo. Om LED belysning kan du läsa mera här.