Bakom varje produkt som Närpes Grönsaker lanserar finns en hel del osynligt arbete. Det gäller att hitta den rätat sorten för ändamålet, villiga producenter som har lämpliga växthus för produktionen. Därtill skall också förpackningen och dess design utvecklas samt praktiska saker som förpackningsprocesser och annat fungera innan en produkt blir redo för lansering.

Närpiön Vihanneksen lanseeraamien tuotteiden taustalla on aina paljon näkymätöntä työtä. On löydettävä tarkoitukseen sopiva lajike ja sen viljelyyn halukkaita viljelijöitä, joiden kasvihuoneet soveltuvat kyseisen lajikkeen tuotantoon. Lisäksi tuotteelle on suunniteltava pakkaus ja sen ulkonäkö sekä testattava pakkausprosessien ja muiden rutiinien toimivuus, ennen kuin tuote on valmis lanseerattavaksi.

Det första steget till en ny produkt börjar från iden om vad det kunde tänkas finnas ett behov av. I det arbetet kommer Andelslagets försäljningsorganisation in, de sonderar marknadens utvecklig, trender, kundernas önskemål m.m. Efter att dessa ideer bollats inom organisationen vidtar tester av de olika plantsorter som kan vara lämpliga för den tänkta produkten.

Uusi tuote saa alkunsa markkinoilla havaitusta mahdollisesta tarpeesta. Osuuskunnan myyntiorganisaatio osallistuu työvaiheeseen kartoittamalla mm. markkinoiden kehitystä, trendejä ja asiakastoiveita. Kun ideoista on keskusteltu organisaatiossa, aloitetaan tuotteeseen mahdollisesti sopivien taimilajikkeiden koeviljely.

I ett första steg görs ofta tester av upp till ett tiotal olika sorter i mindre skala hos en eller flera av andelslagets producenter. På de olika sorterna bedöms smak, hållbarheten och odlingsmässiga faktorer. Utifrån dessa tester väljs sedan de lämpligaste ut och produktprover skickas till intresserade uppköpare. På basis av den respons som fås från kunderna fattas sedan beslut om någon sort kan bli aktuellt för en ny produkt.

Ensimmäisessä vaiheessa testataan usein kymmeniä lajikkeita pieninä määrinä yhden tai useamman tuottajan kasvihuoneissa. Vertailussa tarkastellaan lajikkeiden makua, säilyvyyttä ja viljelyteknisiä tekijöitä. Testien perusteella valitaan parhaimmat lajikkeet ja kiinnostuneille sisäänostajille lähetetään tuotenäytteet. Asiakkailta saadun palautteen perusteella tehdään sen jälkeen päätös tuotantoon sopivista lajikkeista.

Efter beslut om vilken sort som är den bäst lämpade behöver man hitta den rätta förpackningslösningen samtidigt som produktionskalkyler och odlarintresse också bör sonderas. Först när allt är klart kan steget ut till en fullskalig produktion tas. Oftast lanseras ändå en ny produkt under det första året i relativt liten skala för att vi skall se hurdan respons som kommer från konsumenterna. Om allt verkar att fungera och responsen är bra så brukar det ofta följande år finnas många hugade odlare som är nyfikna på och redo att börja producera.

Kun paras lajike on selvillä, ryhdytään miettimään tuotteelle parhaiten sopivaa pakkausta. Samalla tehdään tuotantolaskelmia ja selvitetään, ovatko viljelijät kiinnostuneita uuden lajikkeen viljelystä. Täysimittaiseen tuotantoon voidaan siirtyä vasta, kun kaikki nämä vaiheet on toteutettu. Uutta tuotetta viljellään usein ensimmäisenä vuonna vain pieniä määriä, jotta nähdään millaista palautetta kuluttajat siitä antavat. Jos kaikki toimii ja palaute on hyvää, niin seuraavana vuonna tuotteen viljelystä kiinnostuvat jo useammat viljelijät.